Ekonomisk familjerätt

Arvsrätt


Bodelning

I samband med skilsmässa ska parternas giftorättsgods fördelas mellan parterna. Egendom som har gjorts enskild genom äktenskapsförord, gåva eller testamente ingår inte i en bodelning.

Giftorättsgods utgörs av all egendom, även bankmedel, som vardera make äger och inte har gjorts enskild. Huvudregeln är att makarna ska dela lika på allt giftorättsgods som fanns vid tidpunkten för ansökan om skilsmässa. Det är nettot av giftorättsgodset som ska delas vilket innebär att makarnas skulder ska dras ifrån giftorättsgodset innan delning görs. Makarnas sammanlagda nettogiftorättsgods delas därefter i två lika delar vilket kan medföra att en make ska utge egendom eller kontanter till den make som har minst giftorättsgods.

Även vid upplösning av samboförhållande ska en bodelning genomföras. Vid bodelningen ska den s.k. samboegendomen fördelas mellan parterna. Samboegendomen utgörs av villa eller lägenhet som förvärvats för gemensamt bruk samt möbler och lösöre som införskaffats för gemensamt bruk i hemmet. Egendom som ägdes av parterna innan de blev sambor utgör inte samboegendom. Parterna kan på förhand komma överens genom avtal att samboegendom inte ska förekomma.

För det fall att parterna inte kan enas om hur bodelningen ska genomföras kan en ansökan om bodelningsförrättare göras till tingsrätten. Domstolen utser då en neutral person, som regel en advokat, som avgör hur bodelningen ska genomföras.

Lagerlöfs Advokatbyrå erbjuder juridiskt biträde/rådgivning vid bodelning samt upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal.


Testamente

Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina ägodelar när du inte längre finns i livet. Ett testamente både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är att dina barn alltid har rätt till att kräva sin laglott.

Något som är vanligt är att föräldrarna låter sina barn ärva tillgångar som enskild egendom. Detta ska skrivas in i testamentet. Det betyder att barn inte behöver dela sitt arv med en eventuell make om det skulle bli skilsmässa i barnet äktenskap. Det kan vara lämpligt att även ge barnet rätt att i framtiden själv återinföra giftorätt.

Makars arvsrätt

Om du är gift och din äkta hälft avlider ärver du allt om det inte finns något testamente som anger annat. Detta gäller även om ni har gemensamma barn. Om någon av er har barn utanför äktenskapet gäller emellertid särskilda regler för särkullbarn.

Först när du själv avlider får era gemensamma barn ut sina arvslotter efter er båda. Barnen får då hela boet. Finns det flera barn delas boet i liga många arvslotter, efter båda föräldrarna. En del av egendomen kan testementeras bort till annan, men barn har alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten. Barn får alltså inte ut sitt arv förrän båda makarna inte längre finns i livet. Du har därför rätt att fortsätta att förfoga över hemmets alla tillgångar efter det att eventuell arvsskatt är betald. Detta innebär att du lagligt sett kan förbruka allting.

Särkullbarn

Om du och din make eller registrerad partner har barn som inte är gemensamma kallas de för särkullbarn. De har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn, men de har rätt att få ut sitt arv på en gång. Särkullbarn behöver således inte vänta tills även styvföräldern avlider.

Här kan ett testamente hjälpa dig eller din make att råd att bo kvar i ert hus om någon av er skulle gå bort. Testamentet minska särkullbarnets arv till hälften, laglotten, som barnet alltid har rätt till. Finns tillgångar eller försäkringar för att lösa särkullbarnets laglott kan det innebära att du inte tvingas sälja bostaden.

Sambos arvsrätt

När din sambo går bort ärver i första hand sambons barn, inom eller utom förhållandet. I andra hand ärver sambons närmsta arvingar om det inte finns något testamente. Det enda du har rätt till är att genom bodelning få hälften av den bostad och det bohag ni skaffat tillsammans.

Vill ni kunna ärva och skydda varandra vid ett dödsfall måste ni därför skriva ett testamente om hur ni vill ha det. Barn till den avlidne har ändå rätt att få ut sin laglott. Det är extra viktigt för dig som lever tillsammans med någon som har egna barn. Om din älskade går bort kan du komma att stå på bar backe.

Förvaring av testamente

På en advokatbyrå kan du få hjälp med ett framtagande av testamente som sedermera bör förvaras säkert t.ex. i ett bankfack.


Gåvobrev

Att ge bort något är enkelt, i synnerhet när du inte behöver tänka på den gåvoskatt som tidigare förekom. Du kan alltså ge bort en fastighet, aktier m.m. fritt från gåvoskatt. Det finns dock en hel del regler att ta hänsyn till. I komplicerade ärenden rörande gåvor bör du vända dig till en advokatbyrå men i huvudregel gäller följande; Gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel kan ske formlöst, dvs. det behövs inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor ska gälla för gåvan, exempelvis att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, måste dock ett gåvobrev alltid upprättas. Enskild egendom behöver gåvotagaren inte dela med sig av vid en separation.

Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten. Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas. Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet exempelvis att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.

Gåva till barn 

För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är de förmyndare och behöriga att gemensamt företräda barnet. För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare. En gåva från en förmyndare, exempelvis aktier, fondandelar eller bankmedel är att anse som fullbordad om givaren inte förbehåller sig dispositionsrätt för egen räkning utan endast disponerar över medlen i egenskap av förmyndare.

Gåva från annan än förmyndarna, exempelvis mormor

För att en gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel ska bli fullbordad krävs att givaren inte behåller rätten att disponera över det som gavs bort. Om givaren förbehåller sig rätten att disponera över egendomen har ingen gåva skett och egendomen tillhör fortfarande givaren.

Eftersom gåvoskatten har slopats kan mor- eller farföräldrar, som är oroliga för att det omyndiga barnbarnets föräldrar ska använda barnbarnets tillgångar för andra ändamål än givarna tänkt sig spara på bankkonto i eget namn. Detsamma gäller om föräldrar eller mor- eller farföräldrar är oroliga för att barnet själv ska slösa bort sparpengarna så snart det blivit myndigt, i stället för att använda medlen exempelvis till utbildning eller bostad. Sparmedlen kan sedan överlåtas till barnet när det blir aktuellt att exempelvis köpa en lägenhet. Sparar du själv till någon anhörig bör du komplettera med ett testamente där det framgår vem som ska ärva kapitalet om du skulle avlida innan gåvan överlämnats.

Om en förälder vill skänka en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt till sitt omyndiga barn måste barnet ha en god man. Denne tar emot gåvan för barnets räkning. Man kan själv föreslå en god man, till exempel en vän eller en släkting. Ansökan görs hos överförmyndaren, som också ska godkänna gåvan. En gåva till bröstarvinge anses vanligen som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. När arvet sedan ska fördelas avräknas gåvan enligt vissa regler.

Gåvan kan påverka mottagarens ekonomi negativt

Innan du lämnar över en gåva, exempelvis i form av pengar eller andra sparmedel bör du tänka igenom mottagarens situation. En gåva till ett barnbarn kan öka familjens förmögenhet och eventuellt påverka storleken på bostadsbidrag. På samma sätt kan det påverka barnbarnets möjligheter att få bostadsbidrag under exempelvis studietiden och i vissa fall storleken på studiemedlet, om gåvan leder till kapitalinkomster och studenten har höga egna inkomster.

En gåva till ditt vuxna barn kan påverka storleken på underhåll som betalas via Försäkringskassan samt återbetalning av studiemedel eftersom de vuxna barnen betalar i procent av inkomsten. Ta därför reda på hur inkomstprövning sker hos Försäkringskassan och CSN.