Skumpa för särskilda tillfället

Kategori: Övrigt,

Vi har nu skumpa för särskilda tillfället; prövningstillstånd i  hovrätten, Högsta Domstolen, kammarrätten eller Högsta Förvaltningsrätten. Också om man vinner i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsrätten. Nu väntar ni bara…..

Champagne

Tingsrättens bedömning måste grunda sig i de uppgifter som har redovisats i domen

Kategori: Familjerätt, Rättsfall,

Högsta domstolens beslut Ö 3541/17

En pappa hade ensam vårdnad om sin son. Mamman stämde i tingsrätten och yrkade på ensam vårdnad. Tingsrätten avslog yrkandet och vilket innebar att vårdnaden även i fortsättningen skulle tillkomma pappan ensam samt att sonen skulle ha rätt till umgänge varannan onsdag till söndag. Mamman överklagade domen till hovrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Högsta domstolen ändrade dock hovrättens beslut och återförvisade målet till hovrätten för prövning i sak.

Anledningen till att Högsta domstolen ändrade hovrättens beslut var att det inte gick att bedöma om tingsrättens dom var korrekt. Tingsrätten hade nämligen fäst stor vikt vid att mamman hade hämtat sonen utan samråd med pappan under påsken och därefter inte velat lämna ifrån sig sonen till pappan. Enligt parternas uppgifter i tingsrätten fanns det ingenting som talade för denna omständighet.

Mamman hade berättat att sonen hade skrivit till henne och bett henne att hämta honom. Sonen hade sedan stannat hemma eftersom han inte mådde bra. Mamman hade meddelat både skolan och pappan om detta. Pappan hade å sin sida kontaktat mamman och undrat varför sonen inte var i skolan.

Vidare ansåg Högsta domstolen att det inte heller framgick av tingsrättens dom om domstolen hade beaktat att sonen, som var 15 år, hade uppgett att han ville bo hos sin mamma.

Den tillståndsgrund som Högsta domstolen valde att bevilja prövning i hovrätten kallas för ”granskningsdispens” (se 49 kap. 14 § rättegångsbalken). En sådan dispens är aktuell när det inte går att utläsa hur tingsrätten har kommit fram till sitt beslut. Granskningsdispensen blir dels aktuellt när det handlar om mål som är omfattande eller komplicerade, t ex patentmål och miljömål, dels kan den även fungera som en säkerhetsventil när riktigheten i tingsrättens avgörande inte låter sig bedömas utan en fullständig rättegång i hovrätten. Fokus ligger med andra ord på att tingsrättens avgörande är svårbedömt och inte målet som sådant.

Av Högsta domstolens beslut framgår det att det är viktigt att tingsrättens avgörande grundar sig i vad som faktiskt har framkommit under en huvudförhandling. I beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är det i synnerhet viktigt att ta hänsyn till barnets vilka med beaktande av barnets ålder och mognad (se 6 kap. 2 a § föräldrabalken). Ju äldre ett barn är desto tyngre väger dess uttryckta vilja. Domstolen är visserligen inte bunden att följa barnets vilja men måste redovisa att den har beaktats vid sin bedömning.

Månadens medarbetare oktober 2017, en ambitiös, rödhårig jur. stud.

Kategori: Övrigt,

Peter Holmer. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver honom bäst. Ambitiös, orädd, snabb, allmänbildad, rödhårig, hög lägsta nivå, talar fint, traditionell, positiv, driven, välklädd, kunnig, humoristisk, rolig, duktig, excellfantast, engagerad, överdrivet ambitiös och energisk.Peter Holmer

Månadens medarbetare september 2017; en städad version av en hippie.

Kategori: Övrigt,

Ale Westerlund. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver honom bäst. Kompetent, engagerad, noggrann, förtroendeingivande, superpappa, ogift, klienternas favorit, ödmjuk, Jur. stud. Ale Westerlundbohem, ställer alltid upp, bra pappa, empatisk, intelligent, godhjärtad, småbarnspappa, tänker det bästa om människor, en städad version av en hippie.

Månadens medarbetare augusti 2017

Kategori: Övrigt,

Thea tillverkar glass till morgondagens fikaThea Palmqvist. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver henne bäst. Sprudlande, snabb, kompetent, P. jur. hc (honorore causa), professionell, gudomlig matlagare, alltid glad, hjälpsam, spexig, redig, ambitiös, gourmand, spännande, äventyrlig.

Månadens anställd.

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,

EvaEva Bazo. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver henne bäst. Så himla duktig! Engagerad, passionerad, katt på hett plåttak, kolerisk, arbetsmyra, djup, öppen, pratglad, snackig, snygg, het, hjärta av guld,  pretentiös, ger sig aldrig samt snyggast klädd på byrån.

Han ska utvisas för att arbetsgivaren inte gav honom semester

Kategori: Utlänningsrätt,

HeybetLagen är tänkt att skydda arbetstagares rättigheter. Istället utvisas arbetstagaren ur landet medan arbetsgivaren fortsätter kringgå lagen utan några konsekvenser. Arbetstagaren i detta fall, är min klient, som efter 10 år i Sverige, en tillsvidareanställning och en nyinköpt bostadsrätt ska utvisas ur landet som han betraktar som sitt hem. Domen kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen. Vi behöver ny praxis som tar tillvara arbetstagarens intressen i sådana situationer.

Eva Bazo

http://www.sydsvenskan.se/2017-05-08/han-ska-utvisas-for-att-arbetsgivaren-inte-gav-honom-semester

Månadens anställd

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå, Övrigt,

ebbaEbba Gerleman. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver henne bäst. ”Du är bäst”, eftertänksam, tyst, smart, lägenhetssökande, bestämd, Bridezilla, katter, kött, kärlek, rolig, ärlig, klok, stabil, härlig, lojal, intelligent och varm person.

Häktning av EU-medborgare- diskriminering?

Kategori: Brottmål, Rättsfall,

HäktetOm en misstänkt döms för brott och är häktad, kan rätten besluta om att den misstänkte ska kvarstanna i häkte till dess att domen vinner laga kraft (inte kan överklagas längre). Häktning kan ske om det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (s.k. flyktfara). Det har varit vanligt förekommande att EU-medborgare, utan hemvist i Sverige, som har dömts till kortare fängelsestraff för exempelvis rattfylleri har kvarhållits i häkte med hänvisning till flyktfara. Motsvarande har som regel inte skett av svenska medborgare/ personer med hemvist i Sverige. Invändningar har gjorts om att häktningen av EU-medborgare skulle strida mot likabehandlingsprincipen inom EU, som i korthet innebär att unionsmedborgare som befinner sig i samma situation ska behandlas lika i rättsligt hänseende, oberoende av nationalitet, om det inte finns något uttryckligt undantag. Högsta domstolen har därför prövat frågan om det med hänsyn till likabehandlingsprincipen fanns hinder mot häktning av en litauisk medborgare som dömts till tre månaders fängelse för narkotikasmuggling (mål nr Ö 5052-16).

 

Högsta domstolen konstaterade att för att indirekt diskriminering på grund av nationalitet ska föreligga förutsätts att lika situationer behandlas olika eller att olika situationer behandlas lika. Syftet med häktning på grund av flyktfara efter att dom har meddelats är främst att för att förhindra att den dömde undanhåller sig straffet. Systemen med europeisk arresteringsorder och erkännande av domar för straffverkställighet kan inte användas för att säkerställa en verkställighet om en frihetsberövande påföljd understigande fyra månader hade dömts ut. Högsta domstolen konstaterade därmed att om den dömde lämnade Sverige skulle verkställighet av fängelsestraffet endast kunna ske om den dömde också frivilligt återvände till Sverige.  Med hänsyn till de skillnader i möjlighet till verkställighet av straffet som därmed fanns mellan den litauiske medborgaren och en person med hemvist i Sverige kunde de enligt Högsta domstolens mening inte anses vara i samma situation. Därmed kunde heller ingen indirekt diskriminering anses föreligga när den litauiske medborgaren förklarades vara fortsatt häktad.