God man – vad är det?

Kategori: Socialrätt,

God manDet som kallas god man har på senaste tiden blivit uppmärksammat i media och av denna anledning ges här en snabb överblick över vad detta egentligen är och innebär.

En god man är någon som på förordnande av domstol utför särskilda uppgifter åt någon annan. Personen i fråga behåller dock sin rättshandlingsförmåga och den gode mannen ska snarare fungera som en hjälpande hand. En god man förordnas åt en myndig person när denne på grund av sjukdom eller liknande har särskilt svårt att sköta sina juridiska, ekonomiska eller personliga angelägenheter. Möjligheten ställs också i relation till mindre ingripande åtgärder, så som andra typer av bistånd eller hjälp från vänner och familj. Något generellt krav på att sådana åtgärder först ska ha prövats ställs däremot inte.

Det är kommunens överförmyndare som sköter tillsynen över de gode männen och det ställs i föräldrabalken vissa krav på vem som kan åta sig ett sådant uppdrag. Normalt kontrolleras såväl brottsregister som Kronofogdemyndighetens register innan någon anlitas som god man. Skulle en olämplig person utses kan kommunen i vissa fall bli skadeståndsskyldig. Det är vidare domstolen som genom sitt förordnande sätter upp ramarna för den gode mannens behörighet, dessutom finns generella bestämmelser om uppdragets innebörd i föräldrabalken. Den gode mannen ska till exempel enligt lag handla på sådant sätt som bäst gagnar huvudmannen, vidare ska räkenskap föras över förvaltningen och huvudmannens tillgångar får inte blandas med andra medel.

Vilka rättsverkningar den gode mannens handlande får beror på omständigheterna. Om handlandet ligger helt utanför förordnandet blir det inte bindande för huvudmannen.  För rättshandlingar som ligger inom förordnandet krävs däremot huvudmannens samtycke, så länge det är möjligt att inhämta detta. Ett samtycke kan dock ges i efterhand, vara underförstått eller ges generellt.  Vidare föreligger ett presumerat samtycke för mer vardagliga rättshandlingar så som mat- och klädesinköp eller hyresbetalningar.

En god man som handlat på felaktigt sätt kan bli skadeståndsskyldig både jämtemot tredje man och sin huvudman enligt 11 kap. 6 § och 12 kap. 14 § föräldrabalken. Vidare ska den gode man som misskött sitt uppdrag och på grund av det är att anse som olämplig skiljas från uppdraget, ett beslut som fattas av kommunens överförmyndare.