Mahr – gångbart i Sverige?

Kategori: Ekonomisk familjerätt, Rättsfall,

mahrMahr är en sorts hemgift till kvinnan som utgör en obligatorisk del i ett muslimskt äktenskap. Mahr innebär att mannen lovar att överlåta viss egendom till kvinnan vid äktenskapets ingående och/eller vid händelse av skilsmässa. På så sätt garanterar mahr kvinnan ekonomiskt skydd och fyller en viktig funktion i islamisk familjerätt.

Även om någon motsvarighet till mahr inte finns i svensk rätt, är det möjligt att dra frågan om utdömande av mahr vid skilsmässa inför svensk domstol. Det är dock ännu inte helt klarlagt hur mahr ska behandlas inom det svenska rättssystemet.

För det första är lagvalsfrågan, alltså om svensk lag eller utländsk lag ska tillämpas, av betydelse för utgången i målet. Föreligger stark anknytning till ett annat land blir ofta utgången att utländsk lag ska tillämpas och att mahr då också döms ut. Om istället svensk lag ska tillämpas får domstolen tillämpa de svenska bestämmelser som ligger närmast till hands, så som regler om bodelning.

För det andra är det också av betydelse hur mahr ska klassificeras rättsligt. I princip är fyra alternativ aktuella:

  1. Mahr ska betraktas som ett eget rättsinstitut
  2. Mahr ska betraktas som en reglering av makars förmögenhetsförhållande
  3. Mahr ska betraktas som reglering av makens underhållsskyldighet
  4. Mahr ska betraktas som en utfästelse om gåva

Många gånger har domstolen valt att betrakta mahr som en reglering av makars förmögenhetsförhållande, men rättsläget är ännu oklart.

Högsta domstolen har nyligen beslutat att ett fall gällande mahr ska få prövningstillstånd i hovrätten och förhoppningsvis kommer rättsläget då klargöras ytterligare.

Jur. stud Thea Palmqvist