När finns det lagstöd att sätta personer under 18 år som inte är misstänkta för brott i förvar/arrest?

Kategori: Okategoriserade,

arrestSom förälder har du kanske funderat över i vilka situationer det finns lagstöd för att sätta personer under 18 år som inte är misstänkta för brott i förvar/arrest.

Definition

I lagstiftningen finns en mängd bestämmelser som medger rätt till frihetsinskränkningar, såsom gripande, anhållande, häktning, omhändertagande, hämtning och kvarhållande. I dessa bestämmelser anges dock inte alltid om frihetsinskränkningen är förenad med en rätt eller skyldighet att ta personen i förvar. Med förvar avses i detta sammanhang insättning i arrest eller annan inlåsning. Det vanliga är att förvar sker i polisarrest eller häkte. En utlänning som hålls i förvar enligt utlänningslagen ska emellertid vistas i lokaler som har ordnats särskilt för detta ändamål och som Migrationsverket har ansvaret för. Sådana lokaler är låsta, men utlänningen kan i princip röra sig fritt inom dessa. Om det är nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen eller om utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra får, enligt utlänningslagen, en förvarstagen person som fyllt 18 år hållas avskild från andra som tagits i förvar. Enligt samma lag får Migrationsverket under vissa omständigheter besluta att en utlänning som hålls i förvar ska placera i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Beträffande förvar enligt lagen om omhändertagande av berusade personer kan nämnas att den ursprungliga tanken var att särskilda tillnyktringsenheter skulle ersätta förvar i polisarrest. Huvudregeln är emellertid i dag fortfarande att de som omhändertas förvaras i polisarrest.

Behov av förvarsplacering i samband med polishandräckning kan uppkomma i avvaktan på transport sedan ett frihetsberövande verkställts. Det kan emellertid också uppkomma när det gäller uppehåll för övernattningar, måltider eller andra avbrott i en redan påbörjad transport. Enligt kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamhet får uppehåll för måltider, övernattningar eller andra avbrott i transporten med transporterade personer som omhändertagits göras i häkten eller polisarrester, om uppehåll inte kan förläggas till lokaler eller institutioner som är förknippade med det aktuella omhändertagandet. Speciella regler gäller dock för den som är omhändertagen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och är under 15 år.

Allmänt

Den omständigheten att vissa – men inte alla – bestämmelser om frihetsinskränkningar innehåller regler om förvar, anses inte innebära att förvarsplacering är utesluten i de fall då författningar saknar uttryckliga stadganden om förvar. Reglerna ska alltså inte tolkas motsatsvis. Anledningen härtill är att regeringen uttalat att någon fullständig genomgång av alla bestämmelser som innefattar en inskränkning i rörelsefriheten inte kunnat ske. Det innebär att man, i fall då uttryckliga regler saknas, mot bakgrund av bestämmelsernas syfte får försöka tolka om de ger stöd för förvarstagande.

Missbrukare

 Varken den nuvarande eller den framtida häkteslagen anger något hinder mot att placera missbrukare i häkte. Lagen om vård av missbrukare innehåller inte heller någon bestämmelse som uttryckligen hindrar att den omhändertagne tas i förvar. När det gäller möjligheter att i samband med handräckning förvara en person som omhändertagits enligt lagen om vård av missbrukare i polisarrest i avvaktan på transport tycks praxis inom Polisen vara skiftande. Enligt vissa polismyndigheters tjänsteföreskrifter är sådant förvar inte tillåtet. I sammanhanget kan nämnas att en person som omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer under vissa omständigheter får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet.

Unga

Enligt Förenta Nationernas (FN) konvention om barns rättigheter får frihetsberövande av ett barn endast användas som sista utväg och då för kortast lämpliga tid. Varken den nuvarande eller den framtida häkteslagen anger någon åldersgräns som hinder för placering i häkte. En begränsning ligger dock i att den som inte har fyllt arton år enligt lagen om unga lagöverträdare häktas om det finns synnerliga skäl. Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förvaring av personer i polisarrest bör den som är mellan 15 och 18 år förvaras i polisarrest endast när det är absolut nödvändigt. Normalt bör den som är under 18 år förvaras under bevakning i ett förhörsrum eller liknande utrymme.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga innehåller inga regler om förvar. I Socialstyrelsens allmänna råd beträffande tillämpningen av samma lag anges emellertid beträffande polishandräckning bl.a. att förvarstagande av unga bör undvikas i möjligaste mån, samt att förvarstagande aldrig bör förekomma när det gäller barn under 15 år. Justitieombudsmannen (JO) har i ett ärende angående behandlingen av en 17-årig yngling som var omhändertagen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga uttalat att det är mycket olämpligt att placera någon som är omhändertagen enligt lagen i en arrestcell. Fallet avsåg en omhändertagen pojke som transporterades av transporttjänsten till Kronobergshäktet i Stockholm där han fick tillbringa nästan ett dygn i en sådan cell. JO har därefter i ett initiativärende rörande behandlingen av en 14-årig flicka som var omhändertagen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga framhållit att det ur många aspekter är olämpligt att förvara personer som är omhändertagna enligt samma lag i häkte och i synnerhet när frihetsberövandet gäller barn under 15 år. Flickan hade transporterats av transporttjänsten från Linköping till Sollefteå. Under transporten gjordes uppehåll, varvid flickan fick övernatta i häkte. JO konstaterade dock att utredningen inte gav stöd för annat än att transporten hade utförts i enlighet med gällande regler. Nyligen har JO i ett ärende rörande en omhändertagen av en 16-åring, med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, riktat allvarlig kritik mot Kriminalvården. 16-åringen, som vistades på ett behandlingshem, hade av transporttjänsten transporterats 65 kilometer till en domstolsförhandling och i samband därmed tillbringat två nätter i häkte. JO uttalade att den restriktivitet som gäller för placering av barn och unga i häkte också måste gälla tillfälliga häktesförvaringar, t.ex. i samband med en transport, samt att bristen på uttryckligt lagstöd för häktesplaceringar i dessa fall är en ytterligare anledning till restriktivitet. Endast om det föreligger tvingande skäl, t.ex. att långa avstånd framtvingar övernattning, bör sådana häktesförvaringar enligt JO komma ifråga.

JO har beträffande det handräckningsmoment som kan innehålla ett kvarhållande i avvaktan på transport anfört att det är önskvärt att i första hand socialvårdens resurser tas i anspråk för förvaring i de fall den unge måste hållas kvar i avvaktan på transport. Kan en betryggande förvaring nås härigenom upphör polismyndighetens ansvar för den unge under den tid han är omhändertagen på detta sätt. Polismyndighetens medverkan kan därefter erhållas för själva transporten till det hem eller den institution dit den unge ska föras. Polismyndighetens handräckningsinstitut ger inte befogenhet att kvarhålla den som är omhändertagen för tvångsvård på den grund att den institution eller det hem dit den unge ska föras inte anser sig kunna ta emot den unge under exempelvis helger.

I kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamhet m.m. anges att uppehåll för övernattning för den som är omhändertagen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och är under 15 år endast ytterst undantagsvis får förläggas till häkte eller polisarrest och först sedan beslut därom meddelats av chefen för transporttjänsten eller dennes ställföreträdare. Den dömde får i väntan på förpassning till ett särskilt ungdomshem förvaras i häkte eller i polisarrest. En förutsättning för förvar är att det är nödvändigt för att förpassningen ska kunna genomföras.

I polislagen stadgas att den som omhändertagits enligt denna lag får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den som är under 15 år får dock inte tas i förvar. Motsvarande regler återfinns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I förarbetena till nämnda bestämmelser i polislagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga framhöll regeringen att det normalt inte bör komma ifråga att ungdomar under 18 år placeras i polisarrest eller häkte eller låses in på annat sätt. Enligt regeringen kan det dock undantagsvis i det enskilda fallet vara nödvändigt att placera den unge i arrest. Den som är under 15 år bör däremot aldrig kunna tas i förvar i arrest.

Utlänningar

Utlänningslagen uppställer särskilda krav för att personer under 18 år ska få tas i förvar. Det framgår att barn som hålls i förvar får inte placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Jur kand John Jörgensen