Vad är en bodelning?

Kategori: Ekonomisk familjerätt,

boI dagligt tal menar man med bodelning ett förfarande genom vilket ett gemensamt bo delas upp mellan två personer. En bodelning i dess mera strikta bemärkelse är emellertid ett avtal. Ett avtal som handlar om hur två personer, som har varit gifta eller sambor med varandra, på ett någotsånär vettigt och rättvist sätt ska lösa upp den egendomsgemenskap som vanligen uppkommer när två människor lever tillsammans. Skillnaden mellan bodelning efter (eller under) ett äktenskap och efter ett samboförhållande är att den senare är betydligt mindre omfattande, eftersom en sambobodelning bara omfattar s k sambobohag och sambobostad, medan en bodelning efter (eller under) ett äktenskap omfattar allt parternas giftorättsgods (se kollegan Johans artikel om enskild egendom här på hemsidan!).

Man kan före eller under äktenskapets eller samboförhållandets gång avtala om att viss egendom ska vara undantagen från parternas egendomsgemenskap, och detta gör man med en annan typ av avtal, nämligen äktenskapsförord eller samboavtal.

En vanlig missuppfattning är att man tror att parternas egendom blir gemensam när man ingår äktenskap. Detta är fel. Äganderätten berörs överhuvudtaget inte, utan Du fortsätter att äga Din egendom och ansvara för Dina skulder, och jag fortsätter att äga min egendom och ansvara för mina skulder även när vi har gift oss eller blivit sambor!

Det som i stället inträffar när vi gifter oss är att Du får giftorätt i min egendom, och jag får giftorätt i Din egendom (såvida inte vi har avtalat bort detta genom ett äktenskapsförord, naturligtvis!). Giftorätten har inget med äganderätten att göra, utan den är en latent (”svävande”) rätt att i framtiden, när äktenskapet upplöses (vi bortser här från möjligheten att avtala om bodelning även under pågående äktenskap), genom en bodelning få, eller få behålla, en andel av det sammanlagda nettovärdet av parternas egendom. Andelen är enligt lagens huvudregel 50%. Med nettovärdet avses tillgångarnas värde minus skulderna.

Som definition av vad ett avtal är brukar man i vanliga fall ange att det är en frivillig rätts-handling mellan två eller flera parter. Det speciella med avtalstypen bodelning är att den enligt lagens huvudregel är obligatorisk. Ett vanligt avtal kan Du alltid välja att antingen ingå, eller avstå från. Det senare är för det fall att Din tänkta motpart och Du inte kan komma överens om villkoren för avtalet. Är varan för dyr, så avstår Du helt enkelt från att köpa den. När det gäller bodelning däremot, så kan Du inte låta bli att ingå avtal bara för att Du tycker att motpartens krav är obefogade, utan det räcker att den ena parten kräver att bodelning skall ske, så måste bodelning ske.

För att säkerställa så den part som helst skulle slippa undan inte ska kunna omintetgöra en bodelning genom att krångla, så finns det regler om hur man kan åstadkomma en sådan genom tvång. Den part som vill att en bodelning skall ske kan begära att rätten skall utse en s k bodelningsförrättare, vars uppgift det är att se till så bodelningen verkligen kommer till stånd. Denne skall i första hand försöka förmå parterna att komma överens, men har i sista hand befogenhet att förrätta ett s k tvångsskifte, dvs att själv bestämma hur fördelningen mellan parterna ska ske, även om detta skulle gå mot någon av parternas vilja.