Var går gränsen mellan avlägsnande och omhändertagande?

Kategori: Övrigt,

polisAvvisande innebär att någon hindras att ta sig in eller förbi något, avlägsnande innebär att någon flyttas bort från något och omhändertagande innebär att någon flyttas till t. ex. en polisstation.

Med stöd av 13 c § PL kan polisen, utan individuell prövning, avvisa eller avlägsna personer i en folksamling som stör den allmänna ordningen, såvitt det inte rör sig om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det är viktigt att ett avlägsnande i enlighet med bestämmelsen inte övergår i ett omhändertagande i rättsligt hänseende. Behovs- och proportionalitetsprinciperna i 8 § PL får stor betydelse för tillämpningen av paragrafen.

I förarbetena till PL sägs att ett avlägsnande innebär att någon förs bort från den plats där han befinner sig, t. ex. ut från ett nöjesfält eller bort från en idrottsplats. Om det är frågan om annat än en kortare sträcka och åtgärden innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp som inte är helt kortvarigt torde åtgärden vara att betrakta som ett omhändertagande. Justitieutskottet menade att om man flyttar någon mer än en helt kort sträcka kan det ses som ett omhändertagande istället för ett avlägsnande. Det förutsätts att ett avlägsnande är en klart mindre ingripande åtgärd än ett omhändertagande. JO menar att det inte går att ange någon exakt gräns mellan omhändertagande och avlägsnande, det är ingripandets varaktighet och sträckans längd som tillsammans avgör om ingripandet har karaktär av avlägsnande eller omhändertagande. JO har anslutit sig till uppfattningen att det i enstaka fall kan vara acceptabelt att avlägsna människor ett par kilometer bort. Kör man människor längre bort än så blir det fråga om omhändertagande, liksom om man kör människor hem till bostaden.

Syftet med ett avlägsnande enligt 13 c § är begränsat till att upprätthålla ordningen på platsen varifrån avlägsnandet sker, det får inte syfta till att hindra uppkomsten av andra ordningsstörningar.

JO har tittat på två fall av föregivna avlägsnanden och i båda fallen bedömt att det rört sig om olagliga omhändertaganden. I det första hade demonstranter förts bort mellan 11 och 29 km från platsen för ordningsstörningen och i det andra fallet mellan 16 och 25 km. I båda fallen har polisen använt bussar.